Product Categories

KOSGEB-MİKRO ve KÜÇÜK İŞLETMELERE (MKİ) HIZLI DESTEK PROGRAMI

KOSGEB - MIKRO ve KUSUI\ I,)LETMELERE (MKI) HIZLI DESTEI\ PROGRAMI

Covid-19 salgini kapsaminda mikro ve k^su* i§letmelere KOSGEB tarafindan istihdam performansina dayali taizsiz ve teminatsiz geri Odemeli ‹lestek verilecektir.

<<< Son ba§vuru tarihi: 31 Mart 2022 >>>

estegin amaci:
}OSGE9 Mikro ve Kugul‹ I§letmelere (MKI) Hizli De!.tek Program!nin amaci; MKI’lerin salgin §artlarinda far ! vetleriis i turdurmelerinin ve ge§mi§ donem ortalama istihdam seviyelerini koruyarak yeni personel istihdam etmelerinin saglanma.sidir.

Gcstek I‹apsami:
ImaIat, bilgisayar programlama, bilimsel Ar-Ge sel‹torleri ile Covid-19 salgininin nispeten daha fazla etkiledigi bazi hizmet ve ticar I S‹›I‹torl‹:rindeI‹i Mlfl‘lere:

1981 vr scnrasi dogurnlu, son 3 yilda 180 gunden fazla §ali§mami§ universite veya mesleki ya da teknil‹ lise mezunu en az bir yrni personelin “12 ay boyunc‹i Istihdam edilmesi taahhiidii”,
“Ba§vuru donemi ilanindan onceki 12 aylik ortalama istihdamin korunmasi” Parti ile; yeni istihdam edilecek pei sonel ba§ina 100 Bin TL geri odemeli destek verilec‹°.ktir.
l)\lrJ m‹› .sahibi kadin ise veya ice alinan personal kadin ise, destek personal bauna 10 B.in TL artirimli olarak uygulanacaktir. Ba§vui u oisr!mi ilan tarihind‹°n oricel‹i ayda i§letmede §ali§miyor olan person s! “veni” kabul edilecektir. Mikro i§letmeler un fazla 2 o.re one!, lsiiguk i lctmeler rn fazIa S personal izin destek alabilecektir.

Dest‹Jl‹ l‹apsaminda istihdam taahhudunde bulun Jlar\ personelin i§ten a/rilmasi/degi tirilmesi durumunda, §artlara uygun yeni bir c.r.sonel istihdam crJilebilecektir.

Programinin onc‹!l‹i ba§vuru donemlerinden yararlananlar, y‹'ni ba§vuru d nemi \artIarini kar§iIamak I‹aydiyIa bu donr'md‹* d‹:
$rograma na§vurt/ yapabil‹°c‹zl‹tir.

vuru §artIari:
f0‹!stekt‹*n yararlaf abil‹'cck MKI’Ierin sektorlef i; Pi ogram Bil¿ilendirme S v anda yay!nlanmaktadir.
Coid-19 saj,nlndan once de aktif olduju kahu( edilen iKl'1er ba vuru yapabilecektir’. 2019 yilnda asgari 7S.000 7L r rt satu
hasilati ‹°lcIe edilmi§ olmasi, salgindan once aktif i§Ietme ol'mamn kaniti sayilacaktir. Bu kriter 201*/ ve sonrasinda kui ulan y‹JniIil‹§i
‹!nq i§I‹:tfcr:lerde aranm ayacaktir.

Destel‹ kapsaminda yeni istihdam edilebilecek personelde aranan sartlar:
IJr iversite (2 yillik v‹° iJ.stu) ya da mesleki ve/veya ten.nits lise mezunu olmalidir. Ba\vuru dorir*minin ilan edildigi aydan onceki ayda WIKI’de §aII§miyoi olmalidir.
I3a§vuru donet1iiniri ilan edildigi aydan itibai en son 3 yil igiride topla!c SGK 4A’Ii prim gunu sayisi 190’den fazla olmamalidir. 981 ve sonrasi dogumlu olmalidir.
Yabai ci uyruklu perscncl istihdam edilemez.

a§vuru Seri:
F4a§‘vu ru I‹rit 'rl‹:rini kar§ilayan mikro ve l‹u§uT‹ isletmeler www.koseeb.ccv.tr adresindcki “E Hizmetler” menusunden “Mil‹r‹› v’r. l\iJ ul‹ I Ietm‹'icr‹ Llizh Destek Prngrami Ba§vur\Jsu” alt menusunu seperek online ba§vuru yapabilecektir. KOSGEB Veritaban›nz
|:ayItlI oliayanvwya K0Pl lilgi Br:yannai+viguncel oYnayan i@otmcler, oncekayltvegunceMemei leiiniyapmaldr

Program ba§vurulari 31 Mart 20Z2’ye kadar yapilabilecektir. Program ba§vurusuna ge§ici onay verilen i§letmelerin, i.sr.ihdar1 dill n pursonel izin odeme talebi yapabilecekleri son tarih 2S Mayis 2022’dir.

'eri odeme:
eqmi§ clhnem ortalama istihdam scviy‹Jlerini l‹0i-uyarak yeni personal istihdam etme taahhutlerini yerine getirmi§ clmak kayd ile: l/I‘Iol I‹ulIandiklari deste§i 2•J ay geri odemesiz donemi takiben 4’er aylil‹ 6 tal‹sitte fnizsiz ve komisyonsuz olarak KOSGEB‘r ¿°r'ri
‹Jd‹^y‹:‹:cl‹tir.

D*tayli bilgi www.l‹osgeb.Nov.tr adresindoki Program Bilgilendirme Sayfasindan ve KOSGEB II Mudui luklerindeis olinabilecektir.