İş Makineleri

Ürün Kategorileri

İş Makineleri

İş Makinesinin Tanım Ve Kapsamı Nedir?

İş makineleri, yol inşaatı ile, tarım, sanayi, bayındırlık, milli savunma hizmetlerinde kullanılan; iş amacına göre üzerine çeşitli ekipmanlar monte edilmiş; karayolunda insan, hayvan, yük taşımasında kullanılamayan motorlu araçlardır.

İş Makinesini Tescile Yetkili Kuruluşlar Hangileridir?
1.Kamu kuruluşlarına ait olanlar ilgili kuruluşlarca,
2.Özel ve tüzel kişilere ait olanlardan;
a) Tarım kesiminde kullanılanlar ziraat odalarınca,
b) Tarım kesiminde kullanılanların dışında kalan ve sanayi, bayındırlık ve diğer kesimlerde kullanılanların üyesi oldukları Ticaret, Sanayi veya Ticaret ve Sanayi Odalarınca tescilleri yapılır.

İş Makinesinin Satış Ve Devirleri Nasıl Yapılır?
Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 36. maddesi uyarınca araçların satış ve devirlerinin noter aracılığıyla yapılması zorunludur. Bunun dışında yapılan her türlü satış ve devirler geçersizdir.
Tescilli araçları noter senedi ile satın veya devir alanlar, ilgili tescil kuruluşuna müracaat ederek, bu araçlarını tescil ettirmek ve adlarına tescil belgesi almak zorundadırlar.

İş Makinesi Tescil Belgesi Düzenleme Evrakları Hangileridir?
Tescil belgesi düzenletmek üzere müracaatta bulunan firma veya şahısların müracaat sırasında ibraz etmeleri gereken evraklar:

1.İlk defa tescili yapılacak araçlar için;
Acıpayam Ticaret Odası’na hitaben yazılmış ve iş makinesinin  tescilini talep eden bir dilekçe
Fatura (Asıl ve fotokopi)
İş makinesi ithal edilmiş ise faturaya ek olarak gümrük giriş beyannamesi ve gümrük vergisinin ödendiğine dair makbuz
Araç sahibine ait ikametgah Belgesi (Şahıslar için),
Vekaletname ( Gerçek veya tüzel kişi kendi işlerini takip etmeyecekse),
Teknik belge (https://imbs.tobb.org.tr/ web adresinde yer alan Teknik Belge Doldurma ekranından doldurulacaktır. )
–Oda harcı olarak 1.600,00.-TL. Acıpayam  Ticaret Odası veznesine yatırılır.

2. El araçlar için;

 • Acıpayam Ticaret Odası’na hitaben yazılmış ve iş makinesinin tescilini talep eden bir dilekçe,
 • Noter satış sözleşmesi aslı,
 • Noter  tarafından iptal edilen satıcı firmaya ait İş Makinası Tescil Belgesi,
 • Araç sahibine ait nüfus cüzdan fotokopisi (Şahıslar için),
 • Vekaletname ( Gerçek veya tüzel kişi kendi işlerini takip etmeyecekse),

Oda harcı olarak 1.600,00.-TL. Acıpayam Ticaret Odası veznesine yatırılır.
Yukarıda anılan belgelerin ibraz edilememesi durumunda  mahkemeden alınacak sahiplik belgesi.
(Yukarıda belirtilen sahiplik belgelerinin aslı veya noter tasdikli sureti ibraz edilecektir)

3.Veraset ilamı.

 • Acıpayam Ticaret Odası’na hitaben yazılmış ve iş makinesinin tescilini talep eden bir dilekçe,
 • Veraset ilamı aslı,
 • Araç sahibine ait ikametgah belgesi (Şahıslar için),
 • Araç sahibine ait nüfus cüzdan fotokopisi (Şahıslar için),
 • Vekaletname ( Gerçek veya tüzel kişi kendi işlerini takip etmeyecekse),
 • Oda harcı olarak 1.600,00.-TL. Acıpayam Ticaret Odası veznesine yatırılır.

4.Rehin Şerhi
a. Rehin Şerhi İşlenmesi.

 • Acıpayam Ticaret Odası’na hitaben yazılmış ve iş makinesine Rehin şerhi işlenmesini talep eden dilekçe,
 • Rehin Sözleşmesi aslı,
 • Tescil Belgesi ,
 • Her iki tarafa ait imza sirküleri fotokopisi (Rehin veren ve alan taraflara ait olacaktır),
 • Vekaletname ( Gerçek veya tüzel kişi kendi işlerini takip etmeyecekse),

b.Rehin Şerhi Kaldırma.

 • Acıpayam Ticaret Odası’na hitaben yazılmış ve iş makinesine işlenmiş Rehin şerhinin kaldırılmasını talep eden bir dilekçe,
 • Rehin alan taraftan Noterden onaylı rehin kaldırma(ibraname) yazısı,
 • İş Makinası Tescil Belgesi,

5.Zayi İşlemi.

 • Acıpayam Ticaret Odası’na hitaben yazılmış ve iş makinesinin tescil belgesinin zayi olarak yenilenmesini talep eden bir dilekçe,
 • Gazete İlanı aslı.(Herhangi bir gazeteye araç plaka No.su ve kaybedilen Tescil Belgesinin kart seri No,araç sahibini firma ünvanı  İle kayıp ilanı verilir.),
 • Çalınan İş Makinası Tescil Belgeleri için karakoldan alınan tutanak,
 • Vekaletname ( Gerçek veya tüzel kişi kendi işlerini takip etmeyecekse)
 • Oda harcı olarak 1.600.00.-TL. Acıpayam Ticaret Odası veznesine yatırılır.

6.Tescil Belgesi Yenileme.

 • Acıpayam Ticaret Odası’na hitaben yazılmış ve iş makinesi tescil belgesinin  yenilenmesini talep eden bir dilekçe (Eski tescil belgesinin kusuru belirtilecek),
 • Eski iş makinası tescil belgesi ,
 • Vekaletname ( Gerçek veya tüzel kişi kendi işlerini takip etmeyecekse)
 • Oda harcı olarak 1.600.00.-TL. Acıpayam Ticaret Odası veznesine yatırılır.

7.Ünvan Değişikliği

 • Acıpayam Ticaret Odası’na hitaben yazılmış ve iş makinesi tescil belgesinin , firmanın yeni ünvanına göre yenilenmesini talep eden bir dilekçe,
 • Eski İş Makinası Tescil Belgesi,
 • Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi  (Unvan değişikliği beyan gazetesi),
 • Vekaletname ( Tüzel kişi kendi işlerini takip etmeyecekse),
 • Oda harcı olarak 1.600,00.-TL. Acıpayam Ticaret Odası veznesine peşinen yatırılır.

8.Şirket Birleşmesi

 • Acıpayam Ticaret Odası’na hitaben yazılmış ve iş makinesi tescil belgesinin , Firmanın yeni ünvanına göre tescil edilmesini talep eden bir  dilekçe,
 • Eski İş Makinası Tescil Belgesi,
 • Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi  (Birleşme Sözleşme Beyanı Gazetesi),
 • Vekaletname ( Tüzel kişi kendi işlerini takip etmeyecekse),
 • Şirket Ana Sözleşmesi( Demirbaş devrini gösteren sözleşme maddesi için)